ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ της FBIn GROUP SECURITY

Η επιχείρηση ΚΙΟΠΙΡΙΔΗΣ Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ υπηρεσίες φύλαξης – συστήματα ασφαλείας που εδρεύει στη ΚΑΒΑΛΑ (ΤΕΝΕΔΟΥ 2) με τον διακριτικό τίτλο FBIn GROUP SECURITY, με (ΑΦΜ 13988080275 και τηλέφωνο 2510 244500), αναγνωρίζει και σέβεται τους κανόνες περί προστασίας των προσωπικών  δεδομένων των φυσικών προσώπων και για το λόγο αυτό προέβη στη σύνταξη και ανακοίνωση της παρούσας πολιτικής απορρήτου, σύμφωνα με  τις διατάξεις του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, σχετικά με την προστασία του φυσικού προσώπου, από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Με την παρούσα πολιτική της, η FBIn GROUP SECURITY, καθορίζει και γνωστοποιεί τους όρους με τους οποίους, λειτουργώντας όπως ο νόμος ορίζει ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία συλλέγει όταν συναλλάσσεστε με το φυσικό της κατάστημα και τα υποκαταστήματα, καθώς και όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό της τόπο ή τις κινητές εφαρμογές της .

Η παρούσα Πολιτική απορρήτου, είναι σύμφωνη με τους όρους που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016, τον Νόμο 4624/2019 και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία.

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα, είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας του φυσικού προσώπου (π.χ. το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο, το ΑΦΜ κ.α)

Τι σημαίνει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

Επεξεργασία συνιστά κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή,  καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση των προσωπικών δεδομένων σας;

Η παραχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων στην επιχείρηση μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι σκοποί που επιδιώκονται ή να είναι προαιρετική.

Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα συγκεκριμένα δεδομένα.  Η παραχώρηση επιπρόσθετων, πέραν των υποχρεωτικών δεδομένων, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες σχετικά με τους κύριους σκοπούς της συλλογής δεδομένων, αφού η παραχώρησή τους χρησιμεύει αποκλειστικά για την επικοινωνία, την ενημέρωση και την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε;

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται και συγκεκριμένα συλλέγουμε:

  • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ή εμπορικής δραστηριότητας, ΑΦΜ), που απαιτούνται για την έκδοση φορολογικών παραστατικών.
  • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση φυλασσόμενου χώρου και περιγραφή συστήματος ασφαλείας, κωδικό αναγνώρισης πελάτη, τηλέφωνο επικοινωνίας. Τα στοιχεία αυτά απαιτούνται για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.
  • Δεδομένα που αφορούν στον τρόπο πληρωμής για τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε με εμάς (αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών).
  • Δεδομένα εικόνας που δεν καταγράφεται και μόνο στην περίπτωση που λάβουμε σήμα συναγερμού και κατόπιν εντολής σας, ελέγξουμε το χώρο μέσω τοποθετημένων καμερών.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Η επιχείρηση επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα:

  • Για τη συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας
  • Για την εκπλήρωση της συμβατικής μας σχέσης, προκειμένου να υλοποιηθούν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μεταξύ μας σύμβαση
  • Για σκοπούς επικοινωνίας
  • Ενδεχομένως, για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter). Με τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να σας ενημερώνουμε μέσω e-mail, για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δράσεις μας

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας από την επιχείρηση;

Ο κανονισμός για την προστασία των δεδομένων, καθορίζει τους λόγους για τους οποίους η επιχείρηση μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα. Οι λόγοι αυτοί είναι:

§  Η εκτέλεση της σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος

§  Η εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της επιχείρησης

§  Η συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις της επιχείρησης

§  Η συναίνεσή σας, για τους λόγους για τους οποίους παρέχεται.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας ;

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν οι αρμόδιες Αρχές ελέγχου, το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της επιχείρησης, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας και υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου και συγκεκριμένα:

Πάροχοι λογιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών πληροφορικής

Η Ελληνική Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, σε περίπτωση λήψης σήματος κινδύνου και ανάγκης επέμβασης, για την αντιμετώπιση περιστατικών της αρμοδιότητας τους.

Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Δεδομένα σας;

Οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας, έχουν δεσμευτεί συμβατικά με την επιχείρηση:

§  να τηρούν εχεμύθεια,

§  να μη στέλνουν σε τρίτους δεδομένα σας χωρίς την άδεια της επιχείρησης,

§  να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,

§  να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα δεδομένα σας;

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτεί η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και έως την ολοκλήρωση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, σε ένχαρτη ή/και ηλεκτρονική μορφή και επιπλέον για  όσα χρόνια απαιτηθεί μετά  τη λήξη αυτής,  μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής του δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου να διενεργεί τακτικό έλεγχο και να επιβάλλει πρόστιμα επί σχετικών παραβάσεων.

Ειδικότερα σε περίπτωση υποβολής προσφοράς, η οποία τελικά δεν καταλήξει στη σύναψη σύμβασης, τα δεδομένα θα κρατούνται,  για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο ετών.

Σε περίπτωση τυχόν έναρξης δικαστικών ενεργειών οποιασδήποτε μορφής που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στον υπογράφοντα την παρούσα, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών και μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, η επιχείρηση λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας τόσο του φυσικού όσο και του ηλεκτρονικού της αρχείου, από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί υψηλής πιστότητας πρόγραμμα. Υπάρχει διαβάθμιση χρηστών με πρόσβαση σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους και με ατομικό password πρόσβασης. Η βάση δεδομένων είναι κρυπτογραφημένη.  To backup της βάσης δεδομένων γίνεται σε cloud και είναι κρυπτογραφημένο.

Τα πιο πάνω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Σε κάθε περίπτωση έχετε τον απόλυτο έλεγχο των προσωπικών σας πληροφοριών, τις οποίες μας παρέχετε και παραλαμβάνονται, για τους πιο πάνω σκοπούς.

Η επιχείρηση σε καμία περίπτωση δε θα διαθέσει προς πώληση, δεν θα μεταβιβάσει με οποιοδήποτε τρόπο, και δεν θα  δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των πελατών της, παρά μόνο προς τις αρμόδιες αρχές, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο.

Η επιχείρηση δεσμεύεται ότι δεν θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα  για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους έχουν συλλεγεί, και σας έχουν γνωστοποιηθεί.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας στην πρόσβαση και διαχείριση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα;

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εθνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου,  έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε :

αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πoυ αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης),

να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις  και να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, (δικαίωμα εναντίωσης),

να αιτηθείτε τη διόρθωση (δικαίωμα διόρθωσης),  ή διαγραφή των δεδομένων σας  (δικαίωμα διαγραφής), υπό τον όρο ότι αυτό δεν αντίκειται σε νομοθετικές διατάξεις

να ζητήσετε από την επιχείρηση την απευθείας διαβίβασή των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας) .

Οι παραπάνω ενέργειες εκτελούνται από εμάς, εφόσον ταυτοποιηθεί το αίτημα και η ταυτότητά σας, και εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν θα ξεπερνά τις 30 ημέρες.

Αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και news letter

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας  επιτρέψετε ή όχι να σας αποστέλλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και news letter, για διαφημιστικούς λόγους.

Μπορείτε να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση μας έχετε παράσχει και αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, με την προϋπόθεση ότι δεν έρχεται σε αντίθεση με το νόμο ή τα έννομα συμφέροντα μας. Θα συμμορφωθούμε με την επιθυμίας σας, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Δικτυακός τόπος

Το site https://www.fbikav.gr/, αποτελεί τον δικτυακό τόπο της επιχείρησης, μέσω του οποίου η επιχείρηση ενημερώνει τους πελάτες της για τα προϊόντα της και παρέχει πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχει. Η παρούσα πολιτική απορρήτου δεν ισχύει για πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου,  στον οποίο ο παρόν ιστότοπος μπορεί να παρέχει συνδέσεις.   Εάν συνδεθείτε σε έναν άλλο δικτυακό τόπο, τότε η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θα ισχύει για οποιαδήποτε πληροφορία, που συλλέγεται σε αυτόν το δικτυακό τόπο. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

H ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά σε μέγεθος αναγνωριστικά του χρήστη αρχεία text files(txt), τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή του χρήστη κατά την επίσκεψή του στον ιστότοπο με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασής του, την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου του ιστοτόπου και της συνολικής εμπειρίας περιήγησης του χρήστη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Χρηστών και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς, στα οποία έχουν πρόσβαση. Μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Τα cookies δε δύνανται αυτοτελώς να ταυτοποιήσουν το Χρήστη.

Κατά την επίσκεψη στον Ιστότοπο θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό πλαίσιο (banner) το οποίο θα απαιτεί τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή cookies. Αν δεν παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, ο υπολογιστής σας ή η ηλεκτρονική συσκευή σας δε θα παρακολουθούνται για δραστηριότητες σχετικές με την προώθηση υπηρεσιών, εντούτοις, έτερο είδος cookies, τα οποία αναφέρονται ως user-input cookies, δεν αποκλείονται, διότι ενδέχεται να απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη λειτουργικότητα. Η επιλογή σας θα αποθηκευτεί σε cookie και θα ισχύει για μια περίοδο 30 ημερών. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την επιλογή σας, μπορείτε να το κάνετε διαγράφοντας τα cookies του προγράμματος περιήγησής σας.
Αν και τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies, μπορείτε να επιλέξετε να μην τα αποδεχθείτε μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας (browser) (επιλογή που βρίσκεται συχνά στο μενού Εργαλείων ή Προτιμήσεων του προγράμματος περιήγησής σας).  Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies από τη συσκευή σας οποτεδήποτε.  Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι αν δεν αποδεχθείτε τα cookies, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να γνωρίσετε πλήρως κάποια από τα χαρακτηριστικά του Ιστοτόπου και αυτός να μη λειτουργεί ομαλά κατά την επίσκεψή σας.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαχείριση των cookies μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο και για παράδειγμα στην ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου ή αν θα επιθυμούσατε να επικαιροποιήσετε τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς ή τις προτιμήσεις σας, παρακαλούμε επικοινωνήσετε μαζί μας είτε χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email: info@fbikav.gr. Εάν επιθυμείτε  να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα,  παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στο mail info@fbikav.gr  Εάν δεν ικανοποιηθείτε από την απάντησή μας ή πιστεύετε ότι δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το νόμο, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, Κηφησίας1-3 Αθήνα, 2106475600 )

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια για κάθε διαφορά καθίστανται τα δικαστήρια της Καβάλας.

Η παρούσα πολιτική μπορεί να ανανεώνεται από καιρό σε καιρό, λόγω των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγών στην δομή της επιχείρησης. Συνεπώς, προτρέπουμε τους πελάτες/χρήστες μας να ελέγχουν περιοδικά αυτή τη σελίδα προκειμένου να ενημερώνονται για τις πρόσφατες πληροφορίες πάνω στις πρακτικές απορρήτου.

Καβάλα 01/05/2021