Συστήματα Κατάσβεσης

Αυτόνομα Συστήματα Κατάσβεσης – Stand Alone

Στους χώρους ηλεκτρικών πεδίων X.T. και M.T., η εστία φωτιάς συνήθως εντοπίζεται στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα και οφείλεται σε υπερθέρμανση καλωδίων λόγω υπερφόρτισης ή εσφαλμένου σχεδιασμού, σε φθορά υλικών λόγω πολυκαιρίας ή σε βραχυκύκλωμα κλπ.

Σε περίπτωση πρόκλησης φωτιάς στο εσωτερικό του πίνακα, ο χρόνος απόκρισης του συστήματος πυρανίχνευσης του κυρίως χώρου, είναι αρκετά μεγάλος με αποτέλεσμα η ενεργοποίηση της κατάσβεσης να γίνεται με καθυστέρηση. Το γεγονός αυτό δίνει σημαντικό χρόνο στην εστία φωτιάς να αναπτυχθεί με συνέπεια την πρόκληση ζημιών όχι μόνο μέσα στον πίνακα αλλά και στον κυρίως χώρο, σε περίπτωση που η φωτιά προλάβει να επεκταθεί. Σε αυτή την περίπτωση οι επακόλουθες συνέπειες μιας πυρκαγιάς σχετίζονται όχι μόνο με το κόστος για την αντικατάσταση του κατεστραμμένου εξοπλισμού αλλά και με τις ζημιές από το σταμάτημα της παραγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης, μέχρι την αντικατάσταση του κατεστραμμένου εξοπλισμού και την ολοκλήρωση των εργασιών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Unimarsafe, προτείνει τη χρήση των ειδικών γεννητριών aerosol DSPA 0.3, DSPA 11/1, DSPA 11/2, DSPA 11/3, DSPA 12/1, DSPA 12/2, DSPA 12/3 και DSPA 12/4, οι οποίες τοποθετούνται μέσα σε οποιοδήποτε ηλεκτρικό ερμάριο και σε περίπτωση φωτιάς ενεργοποιούνται άμεσα, προλαμβάνοντας τις ζημιές εντός ή και εκτός πίνακα.

Η ενεργοποίηση της γεννήτριας aerosol DSPA γίνεται μέσω ειδικού θερμοευαίσθητου καλωδίου (Thermocord) που είναι ενσωματωμένο είτε βιδώνεται σε ειδικό σπείρωμα στη βάση της γεννήτριας. Ενεργοποιείται παρουσία σπινθήρα ή φλόγας ή όταν η θερμοκρασία φτάσει τους 175oC, προκαλώντας την έναρξη της λειτουργίας της γεννήτριας aerosol με την οποία είναι συνδεδεμένο. Ειδικότερα για την προστασία ηλεκτρικών ερμαρίων, racks κλπ, η Unimarsafe προτείνει τις ακόλουθες λύσεις: Προληπτικά συστήνεται εξωτερικός έλεγχος της καλής κατάστασης και της συνέχειας του Thermocord, ενώ η διάρκεια ζωής του κατασβεστικού υλικού των γεννητρών DSPA ξεπερνά τα 15 χρόνια. Το κόστος εγκατάστασης και συντήρηση του εν λόγω συστήματος είναι αμελητέο.

Κατά την τοποθέτηση, τον χειρισμό, την συντήρηση και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετική με το Thermocord θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα προστασίας και οι οδηγίες του κατασκευαστή που αναγράφονται στο τεχνικό εγχειρίδιο του προϊόντος.

Αυτόματα Συστήματα Κατάσβεσης

Ένα αυτόματο σύστημα κατάσβεσης DSPA συνδυάζει την καινοτομία στον τρόπο λειτουργίας των γεννητριών aerosol DSPA με την αξιοπιστία και την ασφάλεια ενός πιστοποιημένου πίνακα κατάσβεσης. Πρόκειται για μια πλήρως πιστοποιημένη, ασφαλή, αξιόπιστη και αυτόματη λύση κατάσβεσης, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές όπως, τα δωμάτια server, Αποθήκες, Αρχεία κτλ.

Σε ένα σταθερό σύστημα κατάσβεσης ολικής κατάκλυσης, η ενεργοποίηση των γεννητριών DSPA, σε περίπτωση πυρκαγιάς, γίνεται με αυτόματο τρόπο μέσω εντολής που δίνεται από τον πίνακα κατάσβεσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων EN 15276 και ISO15799. Οι γεννήτριες DSPA, ανάλογα με τον τύπο του ηλεκτρικού ενεργοποιητή που διαθέτουν χρειάζονται για να ενεργοποιηθούν παλμό ρεύματος στα 24 Vdc, κατάλληλης έντασης και διάρκειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναγράφονται στο τεχνικό φυλλάδιο της γεννήτριας aerosol DSPA.

Ένα αυτόματο σύστημα κατάσβεσης με γεννήτριες Aerosol DSPA αποτελείται από τον παρακάτω πιστοποιημένο εξοπλισμό:

 • Πίνακα κατάσβεσης
 • Ανιχνευτές καπνού και θερμότητας με φωτεινούς επαναλήπτες (εφόσον απαιτούνται)
 • Μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας συναγερμού
 • Φωτεινές και ηχητικές ενδείξεις συναγερμού π.χ κουδούνια, σειρήνες, φαροσειρήνες, φωτιστικά κλπ
 • Μπουτόν ακύρωσης της κατάσβεσης
 • Γεννήτριες aerosol DSPA
 • Μονάδες κατάσβεσης (Activation Module UM 1-4A)
 • Πυράντοχα καλώδια και μικρο – υλικά όπως σηλήνες, κανάλια, γωνίες, κουτιά διακλάδωσης κλπ

Εφαρμογές

Τυπικοί χώροι όπου μπορούν να εγκατασταθούν συστήματα κατάσβεσης με γεννήτριες aerosol DSPA είναι:

Μετασχηματιστές και ηλεκτρικά πεδία Χ.Τ & Μ.Τ

Μηχανοστάσια και λεβητοστάσια

Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ)

Βιομηχανικοί χώροι και αποθήκες

Server & Computer Rooms

Βιβλιοθήκες, αίθουσες αρχείων και μουσεία

Σε οχήματα και γενικότερα μεταφορικά μέσα

Στην ναυτιλία

Πλεονεκτήματα Εγκατάστασης

 

Οικονομία

• Χαμηλό κόστος προμήθειας γεννητριών DSPA

• Μικρό κόστος εγκατάστασης

• Σχεδόν μηδενικό κόστος συντήρησης

 

Αξιόπιστη λειτουργία

• Χωρίς πολύπλοκα συστήματα ενεργοποίησης

• Εξασφάλιση ενεργοποίησης και με εφεδρικούς τρόπους

• Δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας

Χωρίς Φιάλες και υδραυλικές σωληνώσεις

• Απουσία φιαλών υπό πίεση

• Χωρίς υδραυλικές σωληνώσεις

• Δεν απαιτείται επιπλέον χώρος αποθήκευσης των φιαλών

 

Ευκολία εγκατάστασης

• Μειωμένη πολυπλοκότητα εγκατάστασης, χωρίς σωληνώσεις

• Ευελιξία στην τροποποίηση της εγκατάστασης

Λειτουργία Συστήματος

Η λειτουργία και ο έλεγχος του συστήματος πυρανίχνευσης καθώς και η ενεργοποίηση του συστήματος κατάσβεσης γίνεται με αυτόματο τρόπο μέσω τοπικού πίνακα κατάσβεσης ο οποίος τοποθετείται έξω από τον προστατευόμενο χώρο.

Το σύστημα πυρανίχνευσης για κάθε περιοχή κατάσβεσης, αποτελείται από 2 ανεξάρτητες ζώνες πυρανίχνευσης, ώστε η ύπαρξη φωτιάς στον προστατευόμενο χώρο να επιβεβαιώνεται ταυτόχρονα από δύο (2) ανεξάρτητους ανιχνευτές (Cross Zoning) συνδεδεμένους σε διαφορετικές ζώνες.

Όταν η πρώτη ζώνη δώσει σήμα συναγερμού, ενεργοποιείται η σειρήνα που εκπέμπει συνεχόμενο προειδοποιητικό ηχητικό σήμα αναγγελίας συναγερμού (PREALARM ή 1ο στάδιο συναγερμού). Όταν και η δεύτερη ζώνη δώσει σήμα συναγερμού ενεργοποιείται και η φαροσειρήνα εκπέμποντας διαδοχικό προειδοποιητικό ηχητικό σήμα αναγγελίας συναγερμού και επικείμενης κατάσβεσης (ALARM ή 2ο στάδιο συναγερμού). Ταυτόχρονα, πριν δοθεί εντολή κατάσβεσης ενεργοποιούνται οι φωτεινές ενδείξεις (NO ENTRY/EVACUATE LOCAL) που αποτρέπουν την είσοδο ατόμων στον προστατευόμενο χώρο ή προειδοποιούν για την εκκένωση του χώρου.

Εφόσον απαιτείται, σε εμφανή και προσιτά σημεία του χώρου τοποθετούνται μπουτόν (Call Point) για τη χειροκίνητη αναγγελία συναγερμού σε περίπτωση φωτιάς. Η χειροκίνητη αναγγελία συναγερμού μπορεί να γίνει απευθείας από κουμπί που βρίσκεται στην πρόσοψη του πίνακα.

Κατάσβεση

Οι γεννήτριες aerosol DSPA, ενεργοποιούνται με κατάλληλη εντολή από τον πίνακα, μετά την προεπιλεγμένη χρονοκαθυστέρηση. Η ενεργοποίηση των γεννητριών μπορεί να γίνει και χειροκίνητα από το χρήστη μέσω του μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης του πίνακα κατλασβεσης.

Τέλος, υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης της κατάσβεσης μέσω του μπουτόν ακύρωσης. Πριν την ενεργοποίηση των γεννητριών θα απενεργοποιείται αυτόματα το σύστημα εξαερισμού ή κλιματισμού του προστατευόμενου χώρου και θα κλείνουν τα ανοίγματα του χώρου μέσω αυτόματων διαφραγμάτων πυροπροστασίας (fire dampers).

Ο πίνακας κατάσβεσης κάνει συνεχή επιτήρηση των γραμμών πυρανίχνευσης και κατάσβεσης ώστε να γίνεται αυτόματα η διάγνωση κάθε ενδεχόμενης βλάβης ή σφάλματος τόσο στις καλωδιώσεις όσο και στον εξοπλισμό του συστήματος. Σε περίπτωση ανίχνευσης βλάβης ή σφάλματος του συστήματος θα εμφανίζεται ένδειξη στον πίνακα μέσω ειδικής λυχνία ένδειξης σφάλματος και θα υπάρχει και ηχητική ένδειξη μέσω βομβητή του πίνακα, ώστε γίνουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης βλάβης.

Μελέτη – Σχεδιασμός συστήματος κατάσβεσης με γεννήτριες Aerosol DSPA

Η μελέτη και ο σχεδιασμός ενός συστήματος κατάσβεσης με γεννήτριες aerosol DSPA, θα πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο άτομο και περιλαμβάνει τον υπολογισμό της ποσότητας κατασβεστικού υλικού και τον αριθμό των απαιτούμενων γεννητριών DSPA, λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας
 2. Τον απαιτούμενο συντελεστή σχεδιασμού (g/m3) ανά κατηγορία φωτιάς
 3. Το ύψος και γενικότερα τη γεωμετρία του χώρου
 4. Τη διάταξη του προστατευόμενου εξοπλισμού
 5. Τα μόνιμα ανοίγματα του χώρου που μπορούν να προκαλέσουν διαρροή κατασβεστικού υλικού
 6. Το συντελεστή απόδοσης της γεννήτριας aerosol
 7. Απαιτούμενους συντελεστές ασφαλείας

Ειδικότερα βάσει της εγκεκριμένης Πυροσβεστικής Διάταξης ΠΔ 15/2014 (ΦΕΚ 3149 Β΄) με τίτλο «Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας», η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόματων συστημάτων πυρόσβεσης με συμπυκνωμένο αεροζόλ καθορίζεται πλέον σύμφωνα με τα πρότυπα CEN/TR 15276: «Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης − Συστήματα κατάσβεσης με συμπυκνωμένο αεροζόλ» ή/και ISO 15779: «Condensed aerosol fire extinguishing systems− Requirements and test methods for components and system design, installation and maintenance− General requirements».

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και τους απαιτούμενους συντελεστές ασφαλείας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τεχνικό μας τμήμα.